LİSANS FRANCHİSE PAZARLAMA VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu “Aydınlatma Metni”, ile LİSANS FRANCHİSE PAZARLAMA VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“LİSANS FRANCHİSE”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığımızı belirtiriz.

Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK uyarınca Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Kanun kapsamında LİSANS FRANCHİSE olarak Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğumuzu, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, LİSANS FRANCHİSE olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. LİSANS FRANCHİSE’ın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle LİSANS FRANCHİSE, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi

Kişisel verileriniz, LİSANS FRANCHİSE olarak, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

LİSANS FRANCHİSE’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

Kişisel verileriniz, LİSANS FRANCHİSE aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, açık rızası olmaksızın aktarılmayacaktır. LİSANS FRANCHİSE yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere , KVKK’ md. 8 uyarınca aynı kanunun md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere şirketimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz LİSANS FRANCHİSE tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması LİSANS FRANCHİSE olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi [email protected] adresine “yazılı” veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği yöntemler ile LİSANS FRANCHİSE ’a iletmeniz gerekmektedir. LİSANS FRANCHİSE, başvuruda yer alan taleplerinizi, taleplerinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. LİSANS FRANCHİSE talebi kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafına bildirecektir. Başvurunuzun, LİSANS FRANCHİSE tarafından reddedilmesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde; LİSANS FRANCHİSE ’ın cevabının tarafınızca öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun LİSANS FRANCHİSE hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret size iade edilecektir. Başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Sultan Selim Mah.Hümeyra Sok. NEF 09 B Blok No:7/65 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak LİSANS FRANCHİSE ’a iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak LİSANS FRANCHİSE ’a ait internet sayfasında ya da LİSANS FRANCHİSE çalışanları aracılığıyla işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, web sitesinde veya LİSANS FRANCHİSE çalışanı aracılığıyla işlem yapılması amacıyla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.